Mjedisi

Në mbështetje të  ligjit 8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, organet e qeverisjes vendore përfaqësojnë strukturën më të rëndësishme shtetërore për administrimin  dhe mbrojtjen e mjedisit që kanë nën juridiksion, duke zbatuar përgjegjësitë, të drejtat dhe detyrat që u jep ky ligj.Në këtë kontekst, në mbrojtje të mjedisit  dalin këto detyra:1. Realizimi i zbatimit të ligjeve për mbrojtjen e mjedisit.2. Hartimi i planeve vendore për mbrojtjen e mjedisit duke integruar mbrojtjen e mjedisit në planet e rregullimit të territorit.3. Publikimi i programeve dhe masave për mbrojtjen e mjedisit.4. Njoftimi i  publikut për gjendjen e mjedisit dhe për veprimtaritë vendore, subjekte të vlerësimit të ndikimit në mjedis.5. Nxitja dhe mbështetja e  veprimtarive të organizatave jofitimprurëse për mjedisin.    6. Përcaktimi i  vendeve të grumbullimit dhe përpunimit të mbeturinave prodhuese dhe jetësore, në përputhje me kriteret mjedisore dhe planet e zhvillimit.    7. Organizimi i depozitimit  të mbetjeve dhe lëndëve të rrezikshme dhe ruajtja e zonave të gjelbra në qendrat qytetëse dhe rreth tyre.8. Administrimi i mbeturinave qytetëse, impiantet e trajtimit të ujërave të ndotura  dhe mbeturinave të ngurta.9. Disiplinimi transportit dhe ndërtimeve qytetëse.Për më shumë kliko:

Zonat e mbrojtura

Zona të mbrojtura, sipas ligjit nr.8609, datë 04.02.2008, janë territore tokësore, ujore, detare, e bregdetare të caktuara për mbrojtjen ediversitetit biologjik, të pasurive natyrore dhe kulturore, bashkëshoqëruese, të cilat menanaxhohen me rrugë ligjore dhe...

Legjislacioni

Strategjia Kombëtare e Mjedisit përcakton politikat për të gjithë sektorët e zhvillimit duke përfshirë menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve mjedisore të përdorura për zhvillim si dhe për mbrojtjen e larmisë biologjike. Realizimi i kësaj...

Veprimtari

Mbi Konferencën Kombëtare të agjendës së gjelbërMe 11 Shkurt 2009 në ambientet e Hotel Rogner në Tiranë u zhvillua konferencaKombëtare e Agjendës së gjelbër...MANAXHIMI RAJONAL I MBETURINAVE SHKODËR  BUSHATMe datën 4 Mars 2009 në...

Parandalimi i ndotjeve

Përcaktimi i  vendeve të grumbullimit dhe përpunimit të mbeturinave prodhuese dhe jetësore, në përputhje me kriteret mjedisore dhe planet e zhvillimit. Përcaktimi i  vendeve të grumbullimit dhe përpunimit të mbeturinave prodhuese dhe jetësore, në...

Pyjet dhe kullotat

Pyjet dhe kullotat Qarku i Shkodrës dallohet për një pasuri të madhe pyjore. Sipërfaqja e mbuluar me pyje është rreth 4 herë më e madhe se sipërfaqja e tokës arë. Në rrethin e Pukës...

Botime

BOTIME 1. Strategjia ndërsektoriale e mjedisit 2. Strategjia dhe plani i veprimit për biodiversitetin 3. Strategjia për zhvillimin e sektorit të pyjeve dhe kullotave 4. Strategjia dhe plani i veprimit për zhvillimin e turizmit kulturor dhe mjedisor 5. Projekti...

Parandalimi i ndotjeve

Parandalimi i ndotjeve Përcaktimi i  vendeve të grumbullimit dhe përpunimit të mbeturinave prodhuese dhe jetësore, në përputhje me kriteret mjedisore dhe planet e zhvillimit. Organizimi i depozitimit  të mbetjeve dhe lëndëve të rrezikshme dhe...

Ujërat

Në përpunim

Statistika mjedisore

Në këtë rubrikë do të njiheni me të dhëna të përgjithshme mjedisore për qarkun e Shkodrës. Në përpunim