Mjedisi

Në mbështetje të  ligjit 8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, organet e qeverisjes vendore përfaqësojnë strukturën më të rëndësishme shtetërore për administrimin  dhe mbrojtjen e mjedisit që kanë nën juridiksion, duke zbatuar përgjegjësitë, të drejtat dhe detyrat që u jep ky ligj.Në këtë kontekst, në mbrojtje të mjedisit  dalin këto detyra:1. Realizimi i zbatimit të ligjeve për mbrojtjen e mjedisit.2. Hartimi i planeve vendore për mbrojtjen e mjedisit duke integruar mbrojtjen e mjedisit në planet e rregullimit të territorit.3. Publikimi i programeve dhe masave për mbrojtjen e mjedisit.4. Njoftimi i  publikut për gjendjen e mjedisit dhe për veprimtaritë vendore, subjekte të vlerësimit të ndikimit në mjedis.5. Nxitja dhe mbështetja e  veprimtarive të organizatave jofitimprurëse për mjedisin.    6. Përcaktimi i  vendeve të grumbullimit dhe përpunimit të mbeturinave prodhuese dhe jetësore, në përputhje me kriteret mjedisore dhe planet e zhvillimit.    7. Organizimi i depozitimit  të mbetjeve dhe lëndëve të rrezikshme dhe ruajtja e zonave të gjelbra në qendrat qytetëse dhe rreth tyre.8. Administrimi i mbeturinave qytetëse, impiantet e trajtimit të ujërave të ndotura  dhe mbeturinave të ngurta.9. Disiplinimi transportit dhe ndërtimeve qytetëse.Për më shumë kliko:

Botime

BOTIME 1. Strategjia ndërsektoriale e mjedisit 2. Strategjia dhe plani i veprimit për biodiversitetin 3. Strategjia për zhvillimin e sektorit të pyjeve dhe kullotave 4. Strategjia dhe plani i veprimit për zhvillimin e turizmit kulturor dhe mjedisor 5. Projekti...

Pyjet dhe kullotat

Pyjet dhe kullotat Qarku i Shkodrës dallohet për një pasuri të madhe pyjore. Sipërfaqja e mbuluar me pyje është rreth 4 herë më e madhe se sipërfaqja e tokës arë. Në rrethin e Pukës...

Zonat e mbrojtura

Zona të mbrojtura, sipas ligjit nr.8609, datë 04.02.2008, janë territore tokësore, ujore, detare, e bregdetare të caktuara për mbrojtjen ediversitetit biologjik, të pasurive natyrore dhe kulturore, bashkëshoqëruese, të cilat menanaxhohen me rrugë ligjore dhe...

Institucionet dhe organizatat

Në këtë rubrikë do të njiheni me të dhëna të përgjithshme mjedisore për qarkun e Shkodrës.Statistika (Për plotësim)Zonat e MbrojturaZona të mbrojtura, sipas ligjit nr.8609, datë 04.02.2008, janë territore tokësore, ujore, detare, e bregdetare...

Legjislacioni shqiptar

Legjislacioni i parandalimit të ndotjeveLigj Nr 8531, datë 23.09.1999 " Për shërbimin e kontrollit tëplehrave kimik".Ligj Nr 8934,datë 05.09.2002"Për mbrojtjen e mjedisit".I ndryshuar me:-Ligjin Nr.9890, datë 20.03.2008-Ligjin Nr.9983, datë 08.09.2008Ligji Nr.8906, datë 6.6.2002 "...

Ujërat

Në përpunim

Veprimtari

Mbi Konferencën Kombëtare të agjendës së gjelbërMe 11 Shkurt 2009 në ambientet e Hotel Rogner në Tiranë u zhvillua konferencaKombëtare e Agjendës së gjelbër...MANAXHIMI RAJONAL I MBETURINAVE SHKODËR  BUSHATMe datën 4 Mars 2009 në...

Parandalimi i ndotjeve

Përcaktimi i  vendeve të grumbullimit dhe përpunimit të mbeturinave prodhuese dhe jetësore, në përputhje me kriteret mjedisore dhe planet e zhvillimit. Përcaktimi i  vendeve të grumbullimit dhe përpunimit të mbeturinave prodhuese dhe jetësore, në...

Parandalimi i ndotjeve

Parandalimi i ndotjeve Përcaktimi i  vendeve të grumbullimit dhe përpunimit të mbeturinave prodhuese dhe jetësore, në përputhje me kriteret mjedisore dhe planet e zhvillimit. Organizimi i depozitimit  të mbetjeve dhe lëndëve të rrezikshme dhe...