Administrata

Kjo rubrikë shërben për të paraqitur informacion rreth përbërjes së administratës së Qarkut Shkodër. Për informacione më të detajuara mund të klikoni në një nga opsionet e kësaj rubrike si:   Struktura Rregullorja Kodi i Etikës Njësitë

Sektor i Transportit dhe Emergjencave

Sektori i Transportit, Emergjencave Civile dhe  Mirëmbajtjes së Rrugëve Rurale 1. Sektori i transportit dhe emergjencave mbulon transportin e udhëtarëve ndërqytetës, brenda qarkut si dhe transportin e mallrave për të tretë e me qira pë...

Inspektoriati i Ndertimit Urbanistik – Veprimtari

Veprimtaria e Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik Vendor,(I.N.U.V) Qarku Shkodër I.N.U.V., Qarku Shkodër ushtron funksionin e tij në të gjitha komunat e Qarkut Shkodër që nuk kanë ngritur I.N.U.V., të tyren. I.N.U.V. në Qarkun Shkodër :...

Inspektoriati i Ndertimit Urbanistik

Inspektoriati i Ndertimit Urbanistik  • Kontrolli dhe zbatimi i ligjshmërisë dhe standarteve teknike ne fushën e ndërtimit dhe urbanistikës, në territorin e bashkive dhe komunave, që nuk kanë ngritur KRRT-në dhe INU vendore. • Vendos gjoba...

Shkoder (Shqipëri) 23 Nëntor 2009

PROTOKOLL BASHKPUNIMI INSTITUCIONAL Mes Qarkut te Shkodrës (Shqipëri) dhe Rajonit të  Molise-s (Itali) Shkoder (Shqipëri) 23 Nëntor 2009 Qarku i Shkodrës (Shqiperi), i perfaqësuar nga presidenti i tij Z. Gjovalin Colombi, dhe...

Marrëveshje me TEULEDA

Marreveshje Bashkepunimi dhe Partneriteti   Kjo marrëveshje hartohet mes   AGJENCISË SE ZHVILLIMIT EKONOMIK SHKODËR – TEULEDA dhe Keshillit Te Qarkut Shkoder Për realizimin e një strukture “Qendër Informacioni Turistik, formimi dhe sallë...

Marrëveshje me Intercooperation-in Zviceran

MARREVESHJE 1 e  lidhur ndërmjet Këshillit të Qarkut Shkodër, përfaqësuar nga Kryetari , z. Gjovalin KOLOMBI, Intercooperation Albania, Shkodër me përfaqësues z. Hilmar STATTER (firmos me autorizim zj. Valbona KARAKAÇI) dhe ...

Marrëveshje me SNV

MARREVESHJE MBI NJE VLERESIM AFAT  SHKURTER NDERMJET Organizatës Holandeze për zhvillim (SNV-Tirana), e përfaqësuar në ketë çështje nga zj. Fuji Kreider, koordinatore e zyrës së Tiranës Dhe Këshillit të Qarkut Shkoder përfaqësuar nga z....