Zyra e zedhenesit dhe e marredhenieve me jashte

Zyra e zedhenesit dhe e marrëdhënieve me jashtë Andrea Jakova Jurist, Këshilltar i marrëdhënieve me jashtë, zëdhënës,  përgjegjës për protokollin.Tel: +355 222 42765    Detyrat dhe funksionet  1. Këshilltari i marrëdhënieve me jashtë, evidenton, studion dhe organizon punën ne fushën e marrëdhënieve me organizma shtetërore homologe të huaja, persona fizike dhe juridike, privat apo shtetërore që kryejnë veprimtari ekonomike, kulturore, sportive, shëndetësore e fusha të tjera që paraqesin interes për Këshillin e Qarkut Shkodër dhe popullsinë e tij.2. Harton planin e vizitave dhe veprimtarive në marrëdhëniet me jashtë dhe organizon realizimin e tyre.3. Për vizitat apo veprimtaritë me jashtë shtetit apo kur i ftojnë homologet e tyre kërkon zyrtarisht ndihmë në Ministrisë e Jashtë për kryer sa me sukses organizimin e tyre.4. Përgatitë materiale që kanë të bëjnë me marrëdhëniet me jashtë. 5. Zëdhënësi bën propagandimin, marrjen ose dhënien e informacionit organeve te shtypit apo mjeteve te komunikimit masiv për veprimtarinë e Këshillit te Qarkut Shkodër.6. Ndihmon në shkrimet e artikujve të ndryshëm për të dhëne përgjigje nëpër gazeta apo organe të tjera të  masmedias.7. Përgatit konferencat e shtypit, takime ose intervista me gazetaret e ndryshëm me titullarët e Këshillit të Qarkut.8. Bashkërendon me organet e masmedias dhe të shtypit për të pasqyruar veprimtarinë e Këshillit të Qarkut  për delegacionet që lidhen me marrëdhëniet ndërkombëtare te institucionit.9. Përgatit informacion për veprimtaritë e rëndësishme të institucionit mbi bazën e informacioneve nga drejtoritë për publikim në media.10. Bashkërendon me organet e shtypit dhe medias zhvillimin e diskutimeve apo trajtimit të çështjeve deri në nivel drejtorie për sensibilizimin e aktiviteteve te tyre, apo ndihmon drejtoritë te bëjnë publikimin e materialeve te tyre nëpërmjet faqes se internetit te institucionit.11. Bashkërendon me drejtoritë përkatëse për përgatitjen dhe dhënien e përgjigjeve mbi çështje te rëndësishme te publikuara ne shtyp qe lidhen me veprimtarinë e institucionit.12. Bashkërendon me titullarët e Këshillit të Qarkut dhe administratën e tij punën mbi mbajtjen dhe organizimin e protokollit zyrtar në rastet e festave zyrtare apo pritjeve  të ndryshme që organizon vete këshilli i qarkut Shkoder. Për më shumë klikoni: Bashkëpunime dhe marrëveshje

Shkoder (Shqipëri) 23 Nëntor 2009

PROTOKOLL BASHKPUNIMI INSTITUCIONAL Mes Qarkut te Shkodrës (Shqipëri) dhe Rajonit të  Molise-s (Itali) Shkoder (Shqipëri) 23 Nëntor 2009 Qarku i Shkodrës (Shqiperi), i perfaqësuar nga presidenti i tij Z. Gjovalin Colombi, dhe...

Marrëveshje me GTZ

MARRËVESHJE Bashkëpunimi teknik mes Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Federale Gjermane: “Zhvillimi ekonomik dhe nxitja e punësimit në Shqipëri” Marrëveshje mbi bashkëpunimin Në mes Këshillit të Qarkut Shkodër Dhe...

Marrëveshje me SNV

MARREVESHJE MBI NJE VLERESIM AFAT  SHKURTER NDERMJET Organizatës Holandeze për zhvillim (SNV-Tirana), e përfaqësuar në ketë çështje nga zj. Fuji Kreider, koordinatore e zyrës së Tiranës Dhe Këshillit të Qarkut Shkoder përfaqësuar nga z....

Marrëveshje me Intercooperation-in Zviceran

MARREVESHJE 1 e  lidhur ndërmjet Këshillit të Qarkut Shkodër, përfaqësuar nga Kryetari , z. Gjovalin KOLOMBI, Intercooperation Albania, Shkodër me përfaqësues z. Hilmar STATTER (firmos me autorizim zj. Valbona KARAKAÇI) dhe ...