Drejtoria e Shërbimeve

Veprimtari kryesore - Drejtoria e Sherbimeve mbulon transportin e udhëtarëve ndërqytetës, brenda qarkut si dhe transportin e mallrave për të tretë e me qira për komunat. - Pasqyron shpërndarjen e investimeve të vitit 2008 në të gjitha njësitë vendore të qarkut, nga fondi i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për Grantet konkuruese duke bërë edhe analizën e nivelit të thithjes së investimeve e koefiçentët krahasues ndër vite Bashkëpunon me të gjitha njësitë vendore për problemet e arsimit - Grumbullon evidence 4- mujore të shërbimeve sociale nga njësite vendore dhe bën përpunimin dhe analizën e tyre.. - Mbështet dhe nxit proçesin e keshillimit dhe bashkëpunimit me bashkite/komunat për shërbimet shoqërore - Sektori ndjek dhe mbulon problemet ekonomike të Ndërmarrjes Rrugëve Rurale si dhe bashkëpunon me administratën e kësaj ndërmarrjeje për përgatitjen e projektbuxhetit të saj. Gjithashtu ajo ndjek problemet organizative dhe mirëmbajtjen e rrugëve rurale të Qarkut Shkodër. - Mbledh dhe përgatit takimin me Komitetit e Vlerësimit të Nevojave dhe Planifikimit të Shërbimeve, i ngritur nga Këshilli i Qarkut Shkodër - Mbështet dhe nxit proçesin e keshillimit dhe bashkëpunimit me bashkite/komunat për shërbimet shoqërore - Propozon për miratim, pranimin e përfituesve të këtyre shërbimevenë institucionet rezidenciale në nivel qarku. Në bazë të ligjit Nr. 8756 datë, 26/03/2001"Për Emergjencat Civile,, ndjek rastet e fatkeqësive natyrore konkretisht; djegie shtëpish, shembje dheu, tërmete etj.  Për më shumë klikoni:  Sektori i Shërbimeve Sociale, Arsimit dhe Shëndetesise Sektor i Transportit dhe Emergjencave