Drejtoria e Finances dhe Buxhetit

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit Financiere  GJYLJANA MIRUKU, Drejtore:Tel: +355  2224 3156, Veprimtaria kryesore   Hartimi i Buxhetit vjetor, ndjekja dhe zbatimi i tij gjatë vitit.Planifikimi analitik sipas analizës ekonomiko-financiare të fondeve të vitit. Hartimi i Projekt Buxhetit të vitit.Mbajtja  në mënyrë analitike e kontabilitetit. Hartimi i  Bilancit vjetor me të gjitha pasqyrat përmbledhëse. Ndjekja analitike e shpenzimeve te bëra dhe e të ardhurave të realizuara gjatë vitit. Inventarizimi i pasurisë së Institucionit  një herë në vit.Për me shume klikoni:  Sektori i Buxhetit Sektori i Financës