Seksioni i Administrimit dhe Mbrojtjes se Tokes (SAMT)

Seksioni i Administrimit dhe Mbrojtjes se Tokes (SAMT) Ing. Fatmir TEPELIJA, Drejtor Veprimtaria kryesore SAMT ka në administrim tokën bujqësore, pyjet, kullotat, brigjet e lumenjve, tokat urbane dhe tokat e pafrytshme, bën planifikimin e përdorimit të tokës, ndryshimin e zërave kadastralë dhe drejton hartimin e planeve të zhvillimit, merr masa për mbrojtjen e tokës bujqësore, ruajtjen e gjendjes fizike dhe pjellorisë, mbrojtjen nga erozioni, ndotja dhe degradimi, pasqyron të dhënat për treguesit fizikë, kimikë dhe të bonitetit të tokave bujqësore, organizon mbledhjet e Komisionit të Mbrojtjes së Tokës në Qark.     Për më shumë klikoni: Sektori i kadastrës Inspektoriati i Mbrojtjes se Tokës