Kodi i Etikes

REPUBLIKA E SHQIPERISE KUVENDILIGJNr. 9131 datë 08.09.2003PËR RREGULLAT E ETIKËS NË ADMINISTRATËN PUBLIKENe mbështetje te neneve 78 dhe 83 pika 1, te Kushtetutës, me propozim te Këshillit teMinistrave,KUVENDI I REPUBLIKËS SE SHQIPËRIEVENDOSI:KREU IDISPOZITA TË PËRGJITHSHMENeni 1QëllimiKy ligj ka për qellim te vendose rregullat e sjelljes se nëpunësve të administratës publike,sipas standarteve te kërkuara, t’i ndihmoje ata për arritjen e këtyre standarteve dhe të verenë dijeni publikun për sjelljen që duhet të ketë nëpunësi i administratës publike.

Asnjë postim për tu shfaqur