DOKUMENTET STANDARDE TË ANKANDIT PUBLIK

313

AUTORITETI SHITËS: KËSHILLI I QARKUT SHKODËR
Objekti: Shitje e materialeve të kategorizuara për riciklim
PROCEDURË E HAPUR
(SHKARKO PDF)

SHARE