V E N D I M Nr. 25. Datë 08/10/2019

607

KËSHILLI I QARKUT SHKODËR

 

V E N D I M

 

Nr. 25. Datë  08/10/2019

 

“Për zgjedhjen e kryesisë së Këshillit të Qarkut Shkodër”

Këshilli i Qarkut Shkodër, në mbledhjen e tij të datës 08/10/ 2019,  në mbështeteje  të nenit 74 pika 5 germa c dhe neni 77germa b ,neni 78 të  ligjit Nr.139, datë  17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendoretë” i ndryshuar,  anëtarët Këshillit të Qarkut Shkodërtë thirrur në mbledhjen e parë për konstituimin e Këshillit të Qarkut Shkodër, pasë verifikimit dhe vertetimit të mandateve,me propozim  të një grupi këshilltarësh.

V E N D O S I :

 

  1. Zgjedhjen e Kryesisë së Këshillit të Qarkut Shkodër për mandatin e ri 2019 e në vazhdim sipas përbërjes së mëposhtme.
  • Gjon Gjonaj
  • Mark Babani
  • Fran Tuci
  • Tonin Marina
  • Blediana Nika
  1. Pjese perbërese e kryesisë së Këshillit të Qarkut Shkodër do jenë Kryetari dhe zëvëndëskryetari duke ju referuar nenit 81 pika 1,2 ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendoretë”
  2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet administrata e Këshillit të Qarkut Shkodër.
  3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

 

 

K R Y E T A R I

 

Hilmi Lakti