P/V E N D I M Nr.52 ,Datë 23/12/ 2016

63

Mbi prioritetet e Keshillit te QarkutShkoder

 

 

 

Këshilli i Qarkut Shkodër, në  mbledhjen e datës  23/ 12 / 2016, ne përputhje me nenin 110, pika 2 tëKushtetutës së Republikës së Shqiperisë, bazuar në: Ligjin Nr.139/2015, datë  17.12.2015 “Përvetëqeverisjen vendore”, bazuar në ligjin nr 147/2015 datë 17.12.2015 “Për buxhetin e vitit 2016”,miratuar me 13 vota pro.

 

VENDOSI:

 

1.      Të miratojë prioritetet e Keshillit te Qarkut Shkoder ne fushat e meposhtme:

 

·         Turizem me fokus asetet me sitet turistike rajonale dhe realizimi i panaireve rajonale me fokus bimet mediicinale dhe produktet lokale.

 

·         Forcimiikapacitetevedheburimevenjerëzoretëinstitucionevesocale e rajonalepërtërriturinfluencëndheefektivitetin e qeverisjevevendore.

 

·         Mjedisi me fokus zonatqëkanënevojëpërmarrjen e masavepërparandalimin e problemeve me erozionin, përmbytjetdheshpyllëzimin. Pergatitija e njekonferencerajonalembipergatitjen e manxhimit te rrezikutndajpermbytjevedhefatkeqesivenatyrore.

 

2.      Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Sherbimeve Juridike dhe Projekteve

 

3.      Ky vendim hyn në fuqi menjëherë 10 dite pase shpalljes.

 

Miratuar në datën 23/12/2016

 

  Shpallur në datën  30/12/2016


Sekretar i Këshillit                                                         K R Y E T A R I

Gjon MARKU                                                                 Greta BARDELI

 

SHPËRNDAJE
Artikulli paraprakVENDIM Nr. 51.Datë 23/12/2016
Artikulli tjetër13.01.2017