Vendim Nr. 12. Mbi disa ndryshime të Fondeve të trashëguara nga viti 2015

31