SEKTORI I SHERBIMEVE TE BRENDSHME, PROKURIMEVE DHE PROJEKTEVE

64