Vendim nr.9, 15.03.08 “Mbi vendosjen e pagesës se telefonisë celulare për K.Q.Shkodër, viti 200

35

Vendim nr.9, 15.03.08 “Mbi vendosjen e pagesës se telefonisë celulare për K.Q.Shkodër, viti 200