Vendim nr. 58, dt. 05.11.2008 “Për një ndryshim në strukturën organike të K.Q Shkoder”

219

V E N D O S I :

1. Në srukturën organike të Këshillit të Qarkut të bëhet ndryshimi:të shkurtohet
    vendi i një specialisti në Drejtorinë e Urbanistikës dhe të shtohet vendi i një
    specialisti në Drejtorinë e Programimit dhe Zhvillimit Rajonal.
2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet administrata e Keshillt të Qarkut Shkodër
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SHARE