Vendim nr. 56, dt. 05.11.2008 “Mbi përcaktimin e bashkive qender te rretheve”

84

V E N D O S I

1. Kryetarët e bashkive Shkodër, Pukë, Koplik si qendra rrethesh, marrin
    përsipër drejtimin e N/forumeve që do të përpunojnë strategjinë e Qarkut.
2. Ngarkohet Drejtoria e Programimit dhe Zhvillimit Rajonal për ndjekjen e
    ekzekutimit te këtij Vendimi.
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.