Vendim nr. 50, dt 05.11.2008 “Për dhënie pension te posaçëm shtetëror për z. Ali Bushati”

249

V E N D O S I : 

1. T’i propozojë Këshillit të Ministrave, Tiranë dhënien pension të posaçëm shtetëror Z. Ali Xhemil BUSHATI, për kontributin e shquar që ka dhënë në fushën e sportit, në aktivitete kombëtare e ndërkombëtare.  

2. Për zbatimin e këtij Vendimi ngarkohet Sektori Juridik pranë Këshillit të Qarkut Shkodër. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.