Vendim nr. 49, 05.11.2008 “Për dhënie pension te posaçëm shtetëror për z. Mark Qafa”

260

V E N D O S I : 

1. T’i propozojë Këshillit të Ministrave, Tiranë dhënien pension të posaçëm shtetëror Z. Mark Preng QAFA, për kontribut në proceset demokratike të vendit si dhe në Misionin e Paqes.  

2. Për zbatimin e këtij Vendimi ngarkohet Sektori Juridik pranë Këshillit të Qarkut Shkodër. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.