Vendim nr. 27, 17.04.2008 “Për miratimin e fondit për mbështetje financiare te K.Q Shkodër”

251

Për organizimin e Panairit Rajonal te Agrobisnesit 2008”

SHARE