Vendim nr.11, 15.03.08 “Për prioritetet e rrugëve komunale”

185

Vendim nr.11, 15.03.08 “Për prioritetet e rrugëve komunale”