Vendimi Nr. 7 i datës 20. 08. 2007 Mbi normativat e përdorimit të karburantit, gomave

62

Vendimi Nr. 7 i datës 20. 08. 2007 Mbi normativat e përdorimit të karburantit, gomave