Vendim Nr. 57 date 11.12.2007 Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit te zonës informat

246

V E N D I M

 

Nr 57 datë 11.12.2007

 

Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Shkodra 3, me sipërfaqe 48.13 ha, në Bashkinë Shkodër.

 

VENDOSI:

 

 

1. Të miratojë  propozimin për caktimin e kufirit të zonës informale të emërtuar Shkodra 3, ne Bashkinë Shkodër, me siperfaqe 48.13 ha, me 159 ndertime pa leje, të vetëdeklaruara, sipas dokumentacionit tekniko-ligjor bashkëlidhur.

 

2. T’i propozojë KRRTRSH-së miratimin e kufirit të kësaj zonë vendbanimi si dhe depozitimin pranë Drejtorisë së Përgjithshme të ALUIZNI-it në Tiranë, të këtij vendimi, së bashku me dokumentacionin tekniko-ligjor.

 

3. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Departamenti i Urbanistikës pranë Këshillit të Qarkut Shkodër, Bashkia Shkodër, si dhe Zyra e ALUIZNI-it Shkodër.

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

 

 

K R Y E T A R I

Gjovalin KOLOMBI

SHARE