Vendim Nr. 35 date 15.11.2007 Mbi disa transferime fondesh të Buxhetit te vitit 2007 të K.Q.Shkoder

99

Vendim Nr. 35 date 15.11.2007 Mbi disa transferime fondesh të Buxhetit te vitit 2007 të K.Q.Shkoder