Vendim Nr. 24 date 27.08.2007 Mbi miratimin e antareve te Komisjonit te ndarjes se Tokes ne K.Q. Sh

80

Vendim Nr. 24 date 27.08.2007 Mbi miratimin e antareve te Komisjonit te ndarjes se Tokes ne K.Q. Sh